Algemene voorwaarden

Artikel 1 Opdracht

De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door de advocaten werkzaam bij BBM Advocaten Nijkerk v.o.f. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58873414) of met BBM Advocaten Putten v.o.f. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58882510).

Artikel 2 Urenregistratie

De tijd die is besteed door BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de factuur wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt.

Artikel 3 Facturatie

De door BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten verrichte werkzaamheden zullen op grond van voornoemde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het schriftelijk met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, ter vermeerderen met 6% kantoorkosten, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels (KvK, Kadaster, gemeente), griffierechten, kosten van derden (zoals procureurskosten) en andere rechtstreeks aan BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten in rekening gebrachte kosten. BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen en jaarlijks hun honorarium aan te passen.

Artikel 4 Betaling/opschorting

Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de rente (conform artikel 6: 119a en 120 lid 2, ECB rente + 7%) en de buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is BBM Advocaten gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die zij, dan wel haar Stichting Beheer Derdengelden, van opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 5 Derdengelden

BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten verplicht en zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op Rabobankrekening NL78RABO0184569087 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden BBM Advocaten. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerkosten in rekening brengen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten , waaronder begrepen personen die in loondienst of in opdracht van haar werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (exclusief BTW en kantoorkosten en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Artikel 7 Derden

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, zijn de kosten van die derde(n) voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derde(n) door BBM Advocaten Njikerk of BBM Advocaten Putten wordt verstrekt, is BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde(n).

Artikel 8 Beëindiging/sluiting/archivering

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden op verzoek alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. Aan het opvragen van duplicaten van vonnissen of andere uitspraken, voor zover mogelijk, zijn kosten verbonden, die voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9 Verjaring

Het recht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verjaart twintig jaren na de datum van het onherroepelijk worden van de uitspraak. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaren voor wat betreft hetgeen op grond van de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever na sluiting van het dossier er zelf op toe te zien dat rechten bewaard worden en heeft BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten ter zake geen taak of verantwoordelijkheid.

Artikel 10 Klachten

In het geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening is gebracht, is de opdrachtgever gerechtigd om gebruik te maken van de interne klachtenprocedure van BBM Advocaten Nijkerk of BBM Advocaten Putten.

logobeeld