BBM Incasso

BBM Incasso betreft een interne sectie van BBM Advocaten Nijkerk en BBM Advocaten Putten en incasseert vorderingen op bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en op particulieren. BBM Incasso kenmerkt zich door laagdrempeligheid.

BBM Incasso is gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen. BBM Incasso levert altijd maatwerk. BBM Incasso zal eerst streven naar een minnelijke oplossing tussen partijen, om zodoende een procedure te voorkomen. Er wordt wel naar gestreefd om op snelle en efficiënte wijze uw vordering(en) te incasseren. BBM Incasso zal op een effectieve wijze schriftelijk sommeren tot betaling.

BBM Incasso heeft tevens de mogelijkheid op uw verzoek advies te geven over de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Omdat BBM Incasso een onderdeel is van BBM Advocaten Nijkerk en BBM Advocaten Putten worden de noodzakelijke juridische procedures uitgevoerd door of onder toezicht van de advocaten. Op deze manier behoort het aanvragen van een faillissement en het laten leggen van conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur tot de mogelijkheden. Alle denkbare middelen kunnen zodoende ingezet worden om de debiteur onder druk te zetten.

BBM Incasso beschikt over een eigen netwerk met deurwaarders, zodat de executie van een vonnis eenvoudig overgedragen kan worden.

Wanneer het niet lukt een wanbetaler tot actie aan te sporen door een

telefoontje of een brief, heeft BBM Incasso diverse mogelijkheden waaruit de juiste keus gemaakt kan worden:

 • procedure bij het kantongerecht of bij de rechtbank;
 • kan er een kort geding gestart worden;
 • is beslaglegging nodig en nuttig;
 • moet een faillissementsaanvraag worden ingediend.

BBM Incasso is zich er van bewust dat cliënten niet zozeer behoefte hebben aan ingewikkelde juridische beoordelingen van de vordering, maar in eerste instantie vooral aan een snel en deskundig advies.

Werkwijze

 1. Intake + eerste brief:

  Na intake zal zo spoedig mogelijk een eerste brief worden verzonden aan de debiteur. Daarvoor zal eerst een beperkt verhaalsonderzoek worden gedaan.
  Indien de debiteur binnen de gestelde betalingstermijn de vordering voldoet, zal er conform de staffel incassokosten (zie verderop) worden afgerekend.
   
 2. Tweede brief:

  Wanneer de debiteur niet voldoet aan de eerste sommatie, zal er een tweede brief verzonden worden, waarin tevens een vergoeding zal worden verzocht voor de wettelijke (handels-)rente en buitengerechtelijke incassokosten. De kosten die in rekening worden gebracht zullen de wettelijk maximale kosten zijn, tenzij op grond van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een ander tarief is toegestaan.
  Indien de debiteur na de tweede sommatie overgaat tot betaling van de vordering, zal er conform de staffel incassokosten worden afgerekend.
   
 3. Laatste brief + concept-dagvaarding:

  Indien de debiteur wederom niet voldoet aan de sommatie, zal er een laatste brief verzonden worden, waarbij tevens in concept een dagvaarding zal worden verzonden.
  Indien de debiteur na de laatste sommatie overgaat tot betaling van de vordering, zal er conform de staffel incassokosten worden afgerekend.
  Wanneer de debiteur inhoudelijk reageert, zal worden beoordeeld of er mogelijkheden tot een betalingsregeling zijn of dat er sprake is van een inhoudelijk verweer.

 4. Uitbrengen dagvaarding:

  Nadat de betalingstermijn uit de laatste brief is verstreken, zal worden overgegaan tot het laten uitbrengen van de dagvaarding door een deurwaarder teneinde de gerechtelijke procedure op te starten.

 5. Executie vonnis door deurwaarder:

  Afhankelijk van de uitspraak van de rechter zal een deurwaarder overgaan tot executie van het vonnis. Deze kosten van de deurwaarder zullen afzonderlijk aan u worden doorberekend.

Tarieven

 Minnelijke fase:

Indien er geen geld wordt geïncasseerd: dossierkosten van € 50,00;

Indien er geld wordt geïncasseerd: percentage van het geïncasseerde bedrag volgens de staffel incassokosten, met een minimum gelijk aan de dossierkosten.

Gerechtelijke fase:

Gerechtelijke procedure zonder verweer: percentage van het geïncasseerde bedrag volgens de staffel incassokosten met een minimum van € 150,00;

Gerechtelijke procedure met verweer:

Gerechtelijke procedure bij Sector Kanton (vordering < € 25.000,00) : uurtarief van € 100,00, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Gerechtelijke procedure bij Rechtbank (vordering > € 25.000,00): uurtarief van € 150,00, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Het is mogelijk dat wordt geconcludeerd dat de kwestie juridisch te complex is om te behandelen als incassozaak. In dat geval kan worden met BBM Advocaten worden overlegd over de voorwaarden op basis waarvan zij de zaak kunnen behandelen.

Staffel incassokosten:

Over de eerste € 3.000,00

15 %

Over het meerdere tot € 5.000,00

10 %

Over het meerdere tot € 15.000,00

8 %

Over het meerdere tot € 50.000,00

5 %

Over het meerdere boven € 50.000,00

3 %

Bovengenoemde tarieven zullen worden verhoogd met de externe kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten.

Voor het voeren van een procedure is men griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Deze griffierechten dienen voorafgaand aan de gerechtelijke procedure te worden voldaan aan de rechtbank. Om die reden behouden wij ons het recht voor om aan u een voorschot ten aanzien van het griffierecht te vragen.

Griffierecht
Hiervoor verwijzen we naar Rechtspraak.nl


Onder deurwaarderskosten vallen de kosten voor het betekenen van de dagvaarding, het eventueel leggen van beslag en de executie van het vonnis. Deze kosten zullen afzonderlijk worden doorberekend.

Onze declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.

Aan de debiteur worden de wettelijke maximale toelaatbare bedragen in rekening gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij in alle gevallen de kosten zoveel mogelijk trachten te verhalen op de debiteur zodat de opdrachtgever in de meeste gevallen de volledige hoofdsom ontvangt.

Contact

Indien u vrijblijvend informatie wenst of een vraag heeft, kunt u het contactformulier hiervoor gebruiken. Indien u meer vragen heeft over BBM Incasso, dan kunt u die uiteraard telefonisch stellen, maar ook kunt u vragen stellen via nijkerk@bbm-advocaten.nl en putten@bbm-advocaten.nl.

BBM Incasso biedt u de mogelijkheid om digitaal uw nieuwe vorderingen in te dienen en de status van uw dossier op te vragen. U kunt daartoe een e-mailbericht zenden aan nijkerk@bbm-advocaten.nl en putten@bbm-advocaten.nl.

Teneinde spoedig en efficiënt te werk te kunnen gaan dienen bij indiening van uw nieuwe vorderingen na volgende stukken overgelegd te worden:

 • Opdrachtbevestiging / contract / overeenkomst met debiteur;
 • Openstaande factuur/facturen;
 • Door u reeds verzonden aanmaningen;
 • Achtergrondinformatie met betrekking tot eventuele betwisting van uw vordering.

BBM Incasso

U kunt voor Incasso bij een van onze vestigingen terecht.

logobeeld